Reklamácie

Prevádzkáreň pre uplatnenie reklamácie:
ephotoshop
ephoto s.r.o.
Borská 6
841 04 Bratislava
Prevádzka: ePhotoshop, Tomášikova 10/E, 821 03, Bratislava
E-mail: shop@ephotoshop.sk
Hotline tel.: +421 903 634 008
Pon. - Pia. 08:30 – 16.30 hod.


Reklamačný poriadok

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1.  Spoločnosť ephoto s.r.o. so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava. (ďalej len „predávajúci“) týmto reklamačným poriadkom v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov riadne informuje spotrebiteľa (ďalej aj „zákazník“ alebo „kupujúci“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

1.2.  Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

2. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANÉHO TOVARU

2.1.  Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (§ 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (§ 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim (§ 620 Občianskeho zákonníka).

2.2.  Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov, predávajúci však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena (§619 Občianskeho zákonníka).

2.3.  Pri použitých veciach (napr. predvádzací model) je záručná doba 12 mesiacov (§ 620 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

2.4.  Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom, pričom podmienky a rozsah tejto záruky určí v záručnom liste (§ 620 ods. 5 Občianskeho zákonníka).

2.5.  Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim (§ 621 Občianskeho zákonníka).

2.5.  Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru (§ 627 Občianskeho zákonníka).

2.6.  Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (§ 626 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

2.7.  Ak predávajúci pri kúpe tovaru ponúka zákazníkovi k predanému tovaru bezodplatne ďalší tovar (bonus), je na zákazníkovi, či ponúkaný bezodplatný tovar príjme. Bezodplatný tovar však nie je predaným tovarom, preto predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak zákazníkovi vznikne právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), je zákazník povinný vrátiť predávajúcemu všetko, čo podľa zmluvy dostal, t.j. aj tovar prijatý bezodplatne, ktorého bezodplatné poskytnutie bolo viazané na predaný tovar (§ 457 Občianskeho zákonníka v spojení s § 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

3. UPLATNENIE PRÁV ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY (REKLAMÁCIE)

3.1.  Kupujúci si uplatňuje právo na opravu tovaru v prevádzkarni predávajúceho (§ 18 ods. 2 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Ak je v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu (ďalej len „záručný servis“), kupujúci si môže uplatniť právo na opravu v tomto záručnom servise (§ 625 Občianskeho zákonníka). Adresy a telefónne kontakty záručných servisov nájde kupujúci v záručnom liste. Tovar prosím zasielajte kuriérom, alebo doporučenou poštou, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu cestou k nám. Odporúčame tovar poistiť. Zásielky na dobierku nie sú preberané.

3.2.  Ostatné práva zo zodpovednosti za vady, t.j. právo na výmenu tovaru, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) a právo na primeranú zľavu si kupujúci uplatňuje v prevádzkarni predávajúceho.

3.3.  Predávajúci alebo záručný servis sú povinní vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch najmä ak je potrebné odborné posúdenie vady, najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia reklamácie (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa).

3.4.  Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie o prijatí reklamácie (§ 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu. Tento doklad vydá predávajúci kupujúcemu ihneď pri osobnom uplatnení reklamácie, alebo ho kupujúcemu odošle poštou v lehote do 7 dní od doručenia reklamovaného tovaru do prevádzkárne predávajúceho.

3.5.  O ukončení reklamačného konania bude kupujúci informovaný e-mailom alebo telefonicky a zároveň bude vyzvaný k prevzatiu opraveného tovaru, resp. mu bude tovar zaslaný formou doporučenej zásielky. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 9 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie, list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie, alebo správa elektronickej pošty obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie s písomným potvrdením o jej odoslaní.

4. VŠEOBECNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE

4.1.  Pri predkladaní tovaru na reklamáciu kupujúci predkladá predávajúcemu alebo záručnému servisu
a) doklad o kúpe a
b) originál záručného listu, ak bol k tovaru vydaný

4.2.  Reklamovaný tovar pri predkladaní reklamácie musí spĺňať všetky podmienky pre reklamáciu uvedené v záručnom liste (fyzicky nepoškodený, okrem prípadu, ak bol poškodený už pri dodaní tovaru, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby.

5. SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

5.1.  Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť (§ 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

5.2.  Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti (§ 622 ods. 3 Občianskeho zákonníka).

5.3.  Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

5.4.  Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

5.5.  Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady .

5.6.  Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa), t.j. právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).

5.7.  Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.